ကြွေရွက်ပြီးလျှင်၊ ပန်းသစ်ပင်လည်း၊

မင်းလွင်လေနှင့်၊ နုတ်ထည့်လင့်သို့၊

ရင့်သည်ကားလဲ၊ ဆံကွဲညွန့်ကိုက်၊

နွေသို့လိုက်၍၊ ကျွမ်းကိုက်ခါသင့်၊

ဆင့်လတော့မည်၊ မြင်လသည်ကြောင့်၊

ရွှေပြည်တောင်ငူ၊ နန်းမြင့်သူကို၊

တယူဆိုတမ်း၊ မေတ္တာမွှမ်း၍၊

စစ်လမ်းမြေတာ၊ ချီလေရာဝယ်၊

နီလာရိုးရဲ၊ ရွှေခဲတချို့၊

ညို့ညို့လူလူ၊ အူရရူလျှင်၊

မဉ္ဖူပွင့်လုံး၊ ပွင့်ရောင်ဖုံးသည်။

တောလုံးလွမ်းဘွယ် မြင်လတည်း။

 

-- နတ်သျှင်နောင်